استراتژی‌ها

مأموریت
  1. توسعه و بهبود مستمر فضای مرتبط کسب و کار پایدار
  2. ارتقای شرایط حضور در فضای کسب و کار ملی و بین المللی
  3. اعتلای حرفه و توانمندیهای حرفه مندان بیمارستان ساز کشور در راستای حفظ ارزشهای بنیادین