وظایف و اختیارات انجمن

توسعه فعالیتهای کاری و حرفه ای اعضا

1. کسب اطلاعات مربوط به عرضه و تقاضا، قیمت و بازارهای مصرف برای عرضه به اعضا

2. تشویق و حمایت از سرمایه گذاری مشترک و ایجاد فرصتهای همکاری و توسعه فعالیت کاری

3. اعزام هیأتهای تجاری و بازاریابی به کشورهای خارجی و نیز رایزنی با هیأتهای تجاری و بازاریابی در کشورهای خارجی

4.  برگزاری و یا حضور در نمایشگاههای داخلی و خارجی مرتبط با مأموریت انجمن