اعضای هیئت مدیره

محمد نبی گوهرگانیرئیس هیات مدیره
احمد عزیزی لردعضو اصلی
مجید شجیعیعضو علی البدل
جعفر محانینایب رئیس هیات مدیره
زهرا ضابطیعضو اصلی
بابک فخیمبازرس اصلی
هوشنگ رستهعضو اصلی و خزانه دار
ابراهیم کوهیعضو علی البدل
محمود سروقدطوسیبازرس علی البدل