اعضای هیئت مدیره

محمد نبی گوهرگانیرئیس هیات مدیره
مجید شجیعیعضو اصلی
احمد عزیزی لردعضو علی البدل
جعفر محانینایب رئیس هیات مدیره
ابراهیم کوهیعضو اصلی
بابک فخیمبازرس اصلی
هوشنگ رستهعضو اصلی و خزانه دار
زهرا ضابطیعضو علی البدل
محمود سروقدطوسیبازرس علی البدل