جلسه مجمع عمومی سالیانه انجمن شرکتهای بیمارستان ساز

برگزاری جلسه مجمع عمومی سالیانه انجمن شرکتهای بیمارستان ساز با حضور اعضاء و نماینده اتاق بازرگانی در تاریخ 12 تیرماه 1398 درمحل ساختمان جدید اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران


چاپ   ایمیل

Related Articles