برگزاری جلسه مشترک با جناب آقای مهندس ساکی

 

مدیرکل محترم دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در تاریخ 09/11/97 در دفتر ایشان


چاپ   ایمیل

Related Articles